SHPIME HORIZONTALE

Bëjmë shpuarje horizontale për nevoja të kalimit të rrugës së asfaltuar pa demtuar rrugën. Shpime për ankera, si dhe të gjitha shpimet e ngjajshme horizontale.