Bëjmë hapjen e bunareve me gypa të Betonit, me gypa të plastikës në të gjitha llojet e tokës dhe në guri. Ne posedojmë makinerinë më moderrne të kohes për hapjen e puseve (BUNAREVE) si dhe për shpime tjera siç janë: Shpime horizontale, shpime për ngrohje-ftohje gjeotermale, Shpime të piloteve.

CAJA Company
Rr. "Rilindja Kombëtare"
24000 - Malishevë
Republika e Kosovës

044/049 195 877, 044/049 353 555
049/ 666 535, 049 222 400
caja-com@hotmail.com
www.caja-company.com